دسته‌بندی: موزائیک

جذب آب ٪۳
مقاومت خمش ۹۲/۸۶ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
تلورانس ابعاد ۰ میلیمتر
تحقر و تحدب ۰ میلیمتر
ميانگين سايش ۱۷/۵ میلیمتر
تنوع ابعاد ۲۰×۲۰, ۲۵×۲۵, ۴۰×۴۰, ۵۰×۵۰

٪۱۰۰ گونیا

۲ مرحله کالیبراسیون

۵ مرحله الماس

سیستم اتاق بخار

۳ مرحله ویبره

۹۰۰ تن فشار پرس